Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Lityum elektrik bekediniň benzin generatory bilen deňeşdirilende artykmaçlyklary?

Gaz generatory bilen deňeşdirilende has artykmaçlygy bar: Has ykjam we ýeňil nol zyňyndylary, ekologiýa taýdan arassa tüsse ýok, tygşytly, az tehniki hyzmat AC / Awtoulag / Gün sessiz işleýşinden çeýe zarýad.

Göçme güýji saklamagyň ýagdaýlary haýsylar?

Oorapyk we açyk ulanyş:
Öý ätiýaçlyk nusgasy
Festiwal / BBQ / oturylyşyk
CPAP ýaly lukmançylyk enjamy
Daşky başdan geçirmeler / syýahat / kemping / guýruk / awtoulag durmuşy
Tupan / sil / giň ýangyn / ýer titremesi ýaly betbagtçylyklar
Çäräni öndürmek / kino düşürmek / surata düşürmek / pilotsyz uçar
Elinde göçme elektrik bekedi bar bolsa, birden güýjüňizi ýitirseňiz, garaňkyda galmaga hiç hili sebäp ýok.

Elektrik stansiýasy haýsy enjamlara zarýad berip biler?

Elektrik stansiýasy CPAP, Telefon, planşet, lampa, pilotsyz, karmini sowadyjy, Gopro, Dinamik, telewizoryň ekrany, Kamera, ekt ýaly ähli enjamlara zarýad berip biler.

Elektrik stansiýasy enjamymy näçe wagtlap işledip biler?

Zarýad beriş wagtyny takmynan hasaplap bilersiňiz:
Biraz gözleg geçirmeli ýa-da enjamyňyzyň güýjüni barlamaly, bu iň ýokary güýji zarýad wagtyndan ýokary bolmaly däldir (takmynan hasaplanýar) = elektrik stansiýamyz Wh * 0.85 / enjamyňyzyň işleýiş güýji .Bu hasaplanan teoretiki baha : ulanman zarýad beriň. Tebigy iş wagty enjamy nähili ulanýandygyňyza görä üýtgäp biler, jikme-jiklikler üçin gözleg satyjysy.

Benzin generatory bilen deňeşdirilende litiý elektrik bekediniň artykmaçlyklary?

Elektrik stansiýalarymyz köp sanly netijelere eýe: AC, DC we aptoplardan, smartfonlardan, pilotsyz uçarlardan, kameralardan, CPAP we başga-da dürli ownuk elektron enjamlaryny güýçlendirip bilýän USB porty.