Habarlar

 • Ahyrky göçme elektrik bekedi: BPS600 600W ~ 2000W 1500W gök / mämişi / ýaşyl

  Elektrik togunyň kesilmegi we ygtybarsyz göçme güýji bilen ýadadyňyzmy?BPS600 göçme elektrik bekedinden başga bir zat gözlemäň.Bu göçme zarýad beriş stansiýasy 2000-den gowrak ömri we 600W ~ 2000W güýji bolan awtoulag derejeli Lifepo4 batareýalaryny ulanýar we bu oýun çalşygyny edýär.Th ...
  Koprak oka
 • Ultimate Portable Power Station: CT-PT3600

  Senagat taýdan ulanmak üçin amatly, elektrik we gibrid ulaglara zarýad berip bilýän we çalt zarýad beriş tehnologiýasy we iki taraplaýyn inwertor bilen enjamlaşdyrylan göçme elektrik bekedi gerekmi?CT-PT3600 iň gowy saýlawyňyzdyr.Bu göçme elektrik bekediniň kuwwat çeşmesi täsirli çykyş edýär ...
  Koprak oka
 • Ultimate Power Solution: CTECHi ST2000 Göçme elektrik bekedi

  Tehnologiýanyň we yzygiderli birikmegiň häzirki zamanasynda ygtybarly güýç çeşmesine eýe bolmak gaty möhümdir.Açyk höwesjeň, gözenegiň daşynda gözlegçi bolsaňyz ýa-da elektrik togy kesilende diňe rahatlyk isleýän bolsaňyz, CTECHi ST2000 Göçme elektrik bekedi iň soňky çözgütdir.Aýratynlyk ...
  Koprak oka
 • EP-120 120W göçme gün paneli islän wagtyňyz, islendik ýerde energiýaňyzy saklaýar

  Elektron enjamlaryňyza zarýad bermek üçin yzygiderli güýç çeşmesini gözlemekden ýadadyňyzmy?EP-120 120W göçme gün paneli siziň jogabyňyzdyr!Bu innowasiýa gün paneli, gün generatoryňyzy gün şöhlesiniň her gezek işlemegi üçin döredilip, açyk howada iň oňat çözgüt bolar ...
  Koprak oka
 • Ajaýyp göçme elektrik bekedi: Daşky energiýa çözgüdiňiz

  Başdan geçirmeleriňizi güýçlendirmek üçin ajaýyp göçme elektrik bekedini gözleýän açyk höwesjeňmi?<600W arassa sinus tolkunly simsiz çykyş * 2 500W üç reňkli saýlama göçme elektrik bekedi iň gowy saýlawyňyzdyr.Bu güýçli, ýöne ykjam enjam sizi güýçlendirmek we birikdirmek üçin döredildi ...
  Koprak oka
 • Ultimate Portable Power Station bilen tanyşdyrmak: Daşky güýç çözgüdiňiz

  Daşarda gowy görýän bolsaňyz, ygtybarly güýç çeşmesine eýe bolmak gaty möhümdir.Dynç alyşda, RVingde ýa-da kenarda bir gün hezil etseňizem, göçme elektrik bekediniň bolmagy hemme zady üýtgedip biler.Güýçli we köp taraply wariant gözleýän bolsaňyz, biziň <600W, 150W / 115Wh / 32000mAh ...
  Koprak oka
 • Açyk açyk elektrik çözgüdi: Göçme elektrik bekediňiziň mümkinçiliklerini açmak!

  Uly açyk howada gözleg geçireniňizde güýjüň ýetmezçiligi bilen çäklenmekden ýadadyňyzmy?Bu lapykeçlik bilen hoşlaşyň we durmuşyňyza öwrülişikli göçme elektrik bekedini garşy alyň!Täsirli 600W ~ 2000W çykyş diapazony, ullakan 576Wh kuwwatlylygy we köp zarýad beriş opsiýalary bilen bu enjam wi ...
  Koprak oka
 • ST2000 göçme elektrik bekedi: Has ygtybarly we ygtybarly elektrik üpjünçiligi

  Häzirki wagtda çalt depginde ösýän dünýäde ygtybarly we göçme güýç çeşmesine eýe bolmak zerurdyr.Dynç alyşda, syýahatda ýa-da garaşylmadyk elektrik togunyň kesilmegine garamazdan, ätiýaçlyk elektrik üpjünçiliginiň bolmagy hemme zady üýtgedip biler.Ine, ST2000 göçme elektrik bekedi girýär.
  Koprak oka
 • Ultimate Portable Power Station: Tükeniksiz energiýany islendik ýerde, islendik ýerde goýberiň!

  Häzirki zaman dünýäsinde aragatnaşyk saklamak durmuşymyzyň möhüm bölegine öwrüldi we iň zerur wagtyňyz güýjüň gutarmagyndan erbet zat ýok.Worryöne alada etme!Ynkylapçy <600W, 550W iň ýokary güýji, 600W 135200mAh PD60W metal görnüşi 5W ýeňil porta ...
  Koprak oka
 • GT300 Göçme elektrik bekedi: powerolda güýjüňizi çykaryň

  tanyşdyryň: Häzirki wagtda çalt depginde ösýän dünýäde, çölde düşelge gurýarsyňyzmy, ýolda gezelenç edersiňizmi ýa-da garaşylmadyk elektrik togunyň kesilmegine garamazdan, baglanyşykda we güýçli bolmak möhümdir.GT300 göçme zarýad bekedi şol ýere girýär - elektrik banklary üçin oýun çalşyjy ....
  Koprak oka
 • GT300 göçme elektrik bekedi bilen islän wagtyňyz, güýjüňizi çykaryň

  Häzirki wagtda çalt depginde ösýän dünýäde, açyk howada göz aýlaýarsyňyzmy ýa-da ygtybarly ätiýaçlyk güýjüne mätäç bolsaňyz, baglanyşykda we kuwwatly bolmak möhümdir.Güýç, köpugurlylyk we amatlylygy ykjam enjama birleşdirýän oýun üýtgedýän enjam GT300 Portable Power Station bilen tanyşdyrmak ...
  Koprak oka
 • Ahyrky göçme elektrik bekedi: Goolda ygtybarly energiýa çeşmesi

  Elektrik rozetkalaryny yzygiderli gözlemekden ýadadyňyzmy?Mundan beýläk seretmäň, sebäbi siziň güýç zerurlyklaryňyz üçin ajaýyp çözgüt bar - Göçme elektrik stansiýalary adatdan daşary!Iň ýokary aýratynlyklary we ýokary hilli öndürijiligi bilen, açyk howada başdan geçirmeleriňiziň iň esasy ýoldaşy we ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3